آموزش الکترونیکی (نسخه آزمایشی)

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت
ostad
مشاهده دروس
نام استاد : حسین عرفانی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
تاکنون درسی در سیستم ثبت نکرده اند

درباره ی استاد : کارشناسی ارشد نرم افزار
پست الکترونیک : ثبت نشده
ostad
مشاهده دروس
نام استاد : الهام میرزاکاظمی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
درباره ی استاد : مدرس گروه کامپیوتر و IT
پست الکترونیک : e.m.kazemi01@gmail.com
ostad
مشاهده دروس
نام استاد : وحید ریاضی
مدرک تحصیلی : دکتری برق
درباره ی استاد : مدرس گروه کامپیوتر و IT
پست الکترونیک : dcdacjhad@swedw.com
ostad
مشاهده دروس
نام استاد : مارال ضیایی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
درباره ی استاد : مدیرگروه کامپیوتر
پست الکترونیک : ثبت نشده
ostad
مشاهده دروس
نام استاد : محمد غمگسار
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری
درباره ی استاد : معاون آموزشی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی رشت
پست الکترونیک : ghamgosarmohammad@gmail.com