آموزش الکترونیکی (نسخه آزمایشی)

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت
ostad
مشاهده دروس
نام استاد : حسن بهار
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری
تاکنون درسی در سیستم ثبت نکرده اند

درباره ی استاد : دانشجوی دکتری
پست الکترونیک : ثبت نشده
ostad
مشاهده دروس
نام استاد : محمد فرد صمیمی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
تاکنون درسی در سیستم ثبت نکرده اند

درباره ی استاد : مدیر گروه عمران
پست الکترونیک : ثبت نشده
ostad
مشاهده دروس
نام استاد : رضا زحمتکش
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
تاکنون درسی در سیستم ثبت نکرده اند

درباره ی استاد : مدیر تحصیلات تکمیلی
پست الکترونیک : ثبت نشده
ostad
مشاهده دروس
نام استاد : سیندخت رضایی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
درباره ی استاد : مدیر گروه معماری
پست الکترونیک : sindokht_rl@yahoo.com