آموزش الکترونیکی (نسخه آزمایشی)

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت
مباحث ویژه و  داده کاوی
مشاهده
نام درس : مباحث ویژه و داده کاوی
استاد : الهام میرزاکاظمی
گروه آموزشی : گروه کامپیوتر و IT
نوع درس : تخصصی
تعداد جلسات : 2
توضیحات :
مباحث ویژه و داده کاوی
مشاهده
نام درس : مباحث ویژه و داده کاوی
استاد : الهام میرزاکاظمی
گروه آموزشی : گروه کامپیوتر و IT
نوع درس : تخصصی
تعداد جلسات : 0
توضیحات :