آموزش الکترونیکی (نسخه آزمایشی)

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت
تاکنون آقای عرفانی در گروه گروه کامپیوتر و IT، درسی ثبت نکرده اند