آموزش الکترونیکی (نسخه آزمایشی)

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت
گرافیک کامپیوتری
مشاهده
نام درس : گرافیک کامپیوتری
استاد : محمد غمگسار
گروه آموزشی : گروه کامپیوتر و IT
نوع درس : تخصصی
تعداد جلسات : 14
توضیحات : گرافیک کامپیوتری
مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی
مشاهده
نام درس : مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی
استاد : محمد غمگسار
گروه آموزشی : گروه کامپیوتر و IT
نوع درس : تخصصی
تعداد جلسات : 2
توضیحات :
ساختمان داده
مشاهده
نام درس : ساختمان داده
استاد : محمد غمگسار
گروه آموزشی : گروه کامپیوتر و IT
نوع درس : اصلی
تعداد جلسات : 0
توضیحات :